REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

pn. „Odkrywamy planety - zajęcia z kompetencji kluczowych”


§1


Postanowienia ogólne

 1. Projekt jest realizowany przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, ul. Jana 1/3, 87-100 Toruń, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 2. Celem projektu jest podniesienie jakości procesu nauczania poprzez stworzenie lub zmodyfikowanie programów rozwojowych 30 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Województwa Kujawsko-Pomorskiego o innowacyjne zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych dla 300 uczniów.
 3. Okres realizacji projektu: od 02.09.2014 do dnia 30.11.2015 na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 4. Niniejszy regulamin określa: kryteria uczestnictwa, zakres i formy wsparcia, zasady rekrutacji, zasady monitoringu oraz zasady rezygnacji.
 5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, pozostają w gestii Departamentu Kultury i Edukacji w Toruniu, zwanym dalej Projektodawcą.

 

§2


Zasady rekrutacji szkół

 1. Rekrutacja będzie trwała w miesiącu wrześniu 2014 roku.
 2. W trakcie trwania rekrutacji zostanie wyłonionych 30 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne z Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 3. Niezbędnym warunkiem do wstępnego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest wysłanie wiadomości e-mail z nazwą i adresem szkoły do Departamentu Kultury i Edukacji na adres: m.sanocka@kujawsko-pomorskie.pl.
 4. Personel projektu dokona kwalifikacji szkół na podstawie zapisów we wniosku aplikacyjnym w tym zakresie.
 5. Po zakończeniu procesu rekrutacji sporządzona zostanie lista szkół zakwalifikowanych, która zostanie umieszczona na stronie www.astrobaza.kujawsko-pomorskie.pl
 6. Zakwalifikowane szkoły zostaną również powiadomione o tym fakcie pocztą elektroniczną na adres e-mail, z którego wysłały zgłoszenie.
 7. Niezbędnym warunkiem do udziału w projekcie jest wypełnienie i przesłanie Deklaracji udziału szkoły w projekcie.
 8. Wypełnione i podpisane deklaracje należy wysłać lub dostarczyć na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury i Edukacji, ul. Św. Jana 1/3, 87-100 Toruń (z dopiskiem „Odkrywamy planety”).
 9. Szkoły, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
 10. W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia warunków przez szkołę zakwalifikowaną, zostanie zakwalifikowana pierwsza szkoła z listy rezerwowej.


§3


Zasady rekrutacji uczniów

 1. W trakcie rekrutacji - w każdej z 30-tu wcześniej wybranych szkół - dyrektorzy (po zasięgnięciu opinii nauczycieli przedmiotów ścisłych) zdecydują o wyborze 10 uczniów. Uczniowie zostaną zrekrutowani po indywidualnej ocenie ich predyspozycji i wiedzy oraz na podstawie najlepszych średnich wyników uzyskanych z ocen cząstkowych z przedmiotów objętych projektem przy uwzględnieniu równego dostępu kobiet i mężczyzn.
 2. Dyrektorzy szkół będą zobowiązani przesłać na wskazany kontakt listę uczniów biorących udział w projekcie.
 3. Zgłoszenie udziału uczniów w projekcie skutkuje podpisaniem: Deklaracji udziału ucznia w projekcie wraz z załącznikami.


§4


Zakres i formy wsparcia

 1. Zajęcia będą prowadzone w trzydziestu dziesięcioosobowych grupach badawczych tzw. astroteamach.
 2. Zajęcia odbywać się będą w tygodniu po planowanych zajęciach lekcyjnych lub w soboty z wykorzystaniem infrastruktury Astrobaz.
 3. Dla jednej grupy uczniów przewidzianych zostało 12 godzin lekcyjnych na miesiąc w ramach jednego z czterech programów zajęć.
 4. Każdy astroteam będzie dodatkowo uczestniczył w 5-godzinnych warsztatach z doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 5. Dla 10 najbardziej aktywnych uczniów będących członkami różnych astroteamów przewidziana jest nagroda, tj. wyjazd edukacyjny do Niemiec, m.in. do miejscowości Darmstadt do Europejskiego Centrum Operacji Kosmicznych.


§5


Zasady rezygnacji i wykluczenia z uczestnictwa w projekcie

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przed rozpoczęciem zajęć lub w trakcie ich trwania uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia pisemnego uzasadnienia.
 2. Na miejsce osoby rezygnującej z zajęć zakwalifikowana zostanie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych i promocyjnych w dobrym stanie, który umożliwi ich wykorzystanie przez innego uczestnika.


§6


Zasady monitoringu

Wszyscy uczniowie podlegają procesowi monitoringu mającemu na celu ocenę skuteczności działań projektu.

 

§7

Postanowienia końcowe

 1. Projektodawca zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.kujawsko-pomorskie.pl, w zakładce Edukacja, podzakładka: Odkrywamy Planety.